Hoppa till sidans innehåll

SLAOs lilla gula


I SLAOs lilla gula hittar du allmänna bestämmelser, åk- och liftregler, tips med mera. Det vill säga allt som är viktigt att veta om lift- och utförsåkning!

All utförsåkning sker med eget ansvar. Välj nedfarter utifrån din egen kunskapsnivå och erfarenhet. Anpassa farten och åksätt till terräng, utrustning, väderlek och din egen åkskicklighet.

Det är åkarens ansvar att känna till och följa säkerhets- och trafikregler. Följ anvisningar för lift och nedfart.

Åkaren är ansvarig för sin utrustning. Det är åkarens ansvar att utrustning inte kan tappas eller på annat sätt kan skada andra personer, liftarna eller andra faciliteter.

Anläggningen har ansvar enligt säkerhetsbestämmelserna inom liftar och markerade nedfarter respektive markerad skiroute.

Anläggningen har endast ansvar enligt säkerhetsbestämmelserna under och i anslutning till liftarnas öppettider.

Konsumentens ansvar

Konsumenten är skyldig att känna till och rätta sig efter de särskilda anvisningar för skidanläggningens användande samt lokala säkerhetsföreskrifter som driftledningen meddelar. Den som bryter mot väsentliga säkerhets- eller ordningsföreskrifter kan utan ersättning få skipasset makulerat eller för viss tid avstängas från fortsatt nyttjande av skidanläggningen.

Konsumenten har ett ansvar att förstå och anpassa sin egen åkförmåga till vald nedfart samt att se till att den egna utrustningen är säker. Föräldrar och andra vuxna som följer med barn är skyldiga att hålla barnen under uppsikt under vistelsen i skidanläggningen och se till så att de får den tillsyn och hjälp de behöver med hänsyn till ålder, utveckling och övriga omständigheter.

Driftledningens ansvar

Driftledningen ansvarar för att skidanläggningen uppfyller gällande säkerhetskrav varmed avses att anläggningen skall vara besiktigad och godkänd av ackrediterat kontrollorgan, och att den i övrigt uppfyller de bestämmelser som gäller inom Svenska Skidanläggningars Organisation. Vidare ansvarar driftsledningen för att tillhandahålla en säker tjänst enligt produktsäkerhetslagen (2004:451) (PSL) och en anläggning som, i övrigt med hänsyn till väderleks- och terrängförhållanden, är i tillfredsställande skick.

Giltighet skipass

Dag- & flerdagarspass: Gäller ordinarie öppettider för det eller de datum som angetts på skipasset.

Halvdagspass: Gäller ordinarie öppettider för den del av dagen som angetts på skipasset.

Säsongpass: Gäller ordinarie öppettider från respektive anläggnings säsongsöppning till dess stängning.

Användning av skipass

✳ Skipass är personligt och får inte överlåtas. Överlåtelse kan medföra att skipasset makuleras. Konsumenten ska kunna uppvisa att hen är rätt innehavare av skipasset och skipasset ska vid anmodan kunna visas upp vid manuell kontroll. Dessa regler gäller inte klipp- eller punktpass.

✳ Förlorat eller trasigt skipass ersätts, mot uppvisande av kvitto med i förekommande fall identifikationsnummer, med likvärdigt skipass för återstående giltighetstid.

✳ Outnyttjad giltighetstid på skipass återbetalas inte. Dock gäller speciella regler när läkarintyg som styrker skada eller sjukdom kan uppvisas.

✳ Ordinarie priser på skipass kan gälla även om inte alla nedfarter och liftar är åkbara eller om vissa liftar kan vara stängda då kapacitetsbehov ej föreligger.

✳ För konsument med funktionsnedsättning gäller ordinarie skipass. Krävs medåkare erhåller denne ett fritt skipass under samma giltighetstid som det skipass konsumenten med funktionsnedsättning har, förutsatt att konsumenten har aktuell licens där medåkarens namn framgår.

Information vid försäljning av skipass

Vid försäljning av skipass ska utöver den information som enligt lag krävs, även följande information anges:

✳ Skipassets giltighetstid och namn eller beteckning på den/de skidanläggningar för vilket skipasset gäller.

✳ Skidanläggningens öppettider.

✳ Eventuella inskränkningar i rätten att använda skidanläggningen vissa tider.

✳ Där så är möjligt, aktuella inskränkningar i möjligheten att nyttja skidanläggningen där skipasset gäller, såsom vid driftstopp, pågående tävling, reducerad möjlighet till aktivitet på grund av underhåll, arbete, hinder eller brister i underlaget samt befarat driftavbrott på grund av väderomständigheter.

✳ Allmänna och särskilda bestämmelser, föreskrifter och anvisningar som gäller för gästen

Återbetalning vid driftavbrott

Har del av liftsystemet inte kunnat användas, i den utsträckning som konsumenten hade anledning att räkna med, p.g.a. driftavbrott, är konsumenten berättigad till återbetalning. Återbetalning utgår inte för tillfälliga och kortvariga avbrott p.g.a. reparations- eller underhållsarbete som av säkerhetsskäl måste utföras omedelbart och inte kan göras på annan tid.

Om driftsavbrottet orsakats av händelser utanför driftledningens kontroll, såsom kraftavbrott, för hög vindstyrka, dimma och andra jämförliga omständigheter som driftledningen inte kunde räkna med då skipasset såldes eller vars följder inte kunde undvikas gäller följande:

✳ Återbetalning utgår inte vid driftavbrott som varat kortare tid än 1/3 av skipassets giltighetstid.

✳ Med driftsavbrott menas att mindre än 1/3 av anläggningens, vid tidpunkten öppna och för säsongen igångvarande liftar, är i bruk.

✳ Återbetalning p.g.a. driftavbrott skall motsvara den del av skipassets giltighetstid som inte kunnat nyttjats.

Återbetalning vid skada eller sjukdom

Återbetalning av skipass på grund av skada eller sjukdom medges för den tid skipasset inte kunnat nyttjas mot uppvisande av läkarintyg. Detta förutsatt att konsumenten inte använt skipasset under 2/3, eller mer, av dess giltighetstid.

Dessa villkor gäller mellan Svenska Skidanläggningars Organisation och driftledning för respektive skidanläggning. Villkoren ska användas mellan konsument och driftledning vid aktiviteter i skidanläggningar. Med driftledning avses den som är juridiskt och ekonomiskt ansvarig för driften av skidanläggningen. Med skidanläggning avses liftar och markerade nedfarter.

Uppdaterad: 23 NOV 2016 20:43 Skribent: Pär Bergqvist

Sponsorer tävling och träning

2020 - 2021

Klickbara loggor

 

Guldsponsor_bild

 

 

Silversponsor_bild

logo Svanströms

 

ITDC

 

Bronssponsor_bild

Hagfors vägstål

Indian bygg

Ekshärads Rör

 

Skyltsponsor_bild

 

Loyds vägmaskiner

Byggprodukter AB

Ekesberget stugby

Älvstrandsgymnasiet

Hagfors kommun

MPT Sweden AB

Swedbank AB

Hagfors Vägstål

Nordea

Feroma

Elms Byggnadsfirma AB

Hamu Glasmästeri AB

Motorcenter i Ekshärad

Uddeholm AB

Fredrik Klier Skoga AB

Peter Byhs Åkeri AB

Indian Bygg AS

Ekshärads Ekonomi AB

Klarälvdalens Fastigheter

ITDC AB

ICA Indianen

Wärm-Pot

Salong Ellington

Fina Foten

Råda Lastvagnsservice

Westlunds Lantbruksprodukter

Swerub AB

Ekshärads Byggservice AB

Westlunds Allservice

Centerpartiet Hagforskretsen

DS Skogstransporter 

Postadress:
Ekshärads SLK - Skidor
Box 8
68360 Ekshärad

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: eksharadsslk@gmail.c...

Se all info